Προκηρύξεις

Διακήρυξη για την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια (αγορά) ενός μεταφερόμενου τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων συμβατικής δυναμικότητας 40 τόνων/ώρα (για οικιακά απορρίμματα) του Δήμου Νέας Προποντίδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 369.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν.Προποντίδας (Ταχυδρομική διεύθυνση : Μ.Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά 63200) την 28/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. Β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα Γ. Συνεταιρισμοί Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Απαράβατος όρος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο διαγωνιζόμενος να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον μια προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων τα τελευταία τρία έτη και ο Μ.Ο. (Μέσος Όρος) του κύκλου εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, , ήτοι 18.450,00€ . Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Η δημοπρατούμενη προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές και δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι μήνες.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. (Τηλ. 2373350227, ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο τεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων θα παραδοθεί στον ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕΔΑ. Η εν λόγω προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.

Περίληψη διακήρυξης της προμήθειας του τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων απεστάλη στην Εφημερίδα Ευρωπαικών Κοινοτήτων στις 1/11/2011.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διαγωνισμός για προμήθεια χρωμάτων

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προµήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, προϋπολογισµού 44.790,14 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 µε ώρα 10.00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ν. Προποντίδας από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.

Για την ανωτέρω προµήθεια γίνονται δεκτοί:
- Οι Έλληνες πολίτες
- Οι αλλοδαποί
- Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
- Οι συνεταιρισµοί και
- Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισµού και ορίζεται στο ποσό των 2.239,50 €, κατατεθειµένη µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50256, 50250, 50258.

Ο Δήμαρχος

Δαμιανός Ιορδανίδης

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διαγωνισμός για προμήθεια γάλακτος

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού 46.750,47 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ν. Προποντίδας από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 2.337,52 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.

Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
- Οι Έλληνες πολίτες - Οι αλλοδαποί - Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά - Οι συνεταιρισμοί και - Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50222, 50250, 50258.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Ο ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)
Προϋπολογισμού € 448.429,74  (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 58.295,86
Προϋπολογισμού:  € 506.725,60 (μετά Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1.    το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
2.    το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
3.    τη με αριθμό 115/26-8-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ν.Προποντίδας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης, και
4.    τους όρους του παρόντος τεύχους, και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακύρηξης.

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

1) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2011, με κριτήριο κατακύρωσης α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της ΠΚΜ και β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: α) Πετρέλαιο θέρμανσης 200.000 λίτρα β) Πετρέλαιο κίνησης 500.000 λίτρα γ) Βενζίνη Αμόλυβδη 80.000 λίτρα δ) Βενζίνη Super 1.000 λίτρα ε) Λιπαντικά 10.840 λίτρα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας συνολικού προϋπολογισμού 949.307,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 20/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

3) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Περισσότερα...

Διαγωνισμός για προμήθεια κάδων

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας

διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 16 Αυγούστου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 58.722,23 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης επίδοσης προσφορών 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ν. Προποντίδας από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:

- Οι Έλληνες πολίτες
- Οι αλλοδαποί
- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
- Οι συνεταιρισμοί και
- Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50222, 50250, 50258.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Ειδικότερα εκμισθώνονται οι κάτωθι δημοτικές εκτάσεις:
1.Το υπ’ αριθμ. 508 τεμάχιο του παραλιακού οικισμού Διονυσίου, έκτασης 836 τμ
2.Το υπ’ αριθμ. 520α τεμάχιο έναντι του ΟΤ 10, έκτασης 50τμ
3.Το υπ’ αριθμ. 1085 τεμάχιο στο 105 ΟΤ , στην περιοχή ΜΟΥΡΙΕΣ, έκτασης 200 τμ

Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση των ανωτέρω ορίζεται το ποσό των δώδεκα  ευρώ (12,00) ευρώ , ανά τ.μ.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου έως την 31.12.2011.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την    17η  Αυγούστου  2011  ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00π.μ.  μέχρι  10.30
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα