Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για προμήθεια κάδων

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας

διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 16 Αυγούστου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 58.722,23 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης επίδοσης προσφορών 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ν. Προποντίδας από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:

- Οι Έλληνες πολίτες
- Οι αλλοδαποί
- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
- Οι συνεταιρισμοί και
- Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50222, 50250, 50258.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Ειδικότερα εκμισθώνονται οι κάτωθι δημοτικές εκτάσεις:
1.Το υπ’ αριθμ. 508 τεμάχιο του παραλιακού οικισμού Διονυσίου, έκτασης 836 τμ
2.Το υπ’ αριθμ. 520α τεμάχιο έναντι του ΟΤ 10, έκτασης 50τμ
3.Το υπ’ αριθμ. 1085 τεμάχιο στο 105 ΟΤ , στην περιοχή ΜΟΥΡΙΕΣ, έκτασης 200 τμ

Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση των ανωτέρω ορίζεται το ποσό των δώδεκα  ευρώ (12,00) ευρώ , ανά τ.μ.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου έως την 31.12.2011.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την    17η  Αυγούστου  2011  ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00π.μ.  μέχρι  10.30
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών.
Το μίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης 60 έως  90 τ.μ., με  WC και αύλειο χώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας  των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός  δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 550,00 ευρώ μηνιαίως. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 55,00 ευρώ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας,  από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για την ανάγκη των υπηρεσιών Ύδρευσης και Καθαριότητας του Δήμου. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 400 έως 500 τετραγωνικά μέτρα, ελάχιστο ύψος 3μέτρα και να βρίσκεται πλησίον της έδρας του Δήμου .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος  των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός  δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 200 ευρώ μηνιαίως. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας,  από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 21.865,04 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  1.344,7, €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 38541,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.370,27 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 42.878,05 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.637,0 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα