Προκηρύξεις

Α΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Φλογητών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η μίσθωση  του  υπ’  αριθµ.  1149  αγροτεµαχίου,  έκτασης 5.000,00 τµ. στην Τοπική Κοινότητα Ν. Φλογητών.
Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται έναντι του 1119 αγροτεµαχίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χώρος τοποθέτησης αδρανών υλικών ή για κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 750,00 ευρώ κατ’ έτος.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στα Ν. Μουδανιά την 15η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 11.30π.µ.µέχρι 12 µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης    τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που  ορίζεται  στη  διακήρυξη  ως κατώτατο  όριο  µισθώµατος, ήτοι  75,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις  συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις    περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

Α΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη μίσθωσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται  σε  επαναληπτική  πλειοδοτική  φανερή  και  προφορική δηµοπρασία  η εκµίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών ποσό    660,00 ευρώ
(660 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Κρήνης, ποσό 200,00 ευρώ (80 µέλη)

Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου στον  πλειοδότη η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4) έτη µετά την ως άνω υπογραφή του.Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η δηµοπρασία  θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  των  Ν.  Μουδανιών  την  15η ∆εκεµβρίου  2011  ηµέρα  Πέµπτη  και από ώρα 11.00 π.µ.  µέχρι 11.30 µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος,
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη  ,  εις  βάρος  του  ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα   (µόνιµος  κάτοικος   της   ∆ηµοτικής   /Τοπικής   Κοινότητας   του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

Διακήρυξη εκμίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται  σε  πλειοδοτική  φανερή  και  προφορική δηµοπρασία  η  εκµίσθωση  του κυλικείου του ΚΑΠΗ ∆ιονυσίου του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας ∆ιονυσίου ποσό 260,00 ευρώ (260 µέλη)
Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου στον πλειοδότη η  απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4) έτη µετά την ως άνω υπογραφή του. Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η δηµοπρασία  θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  των  Ν.  Μουδανιών  την  15η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 11.00 π.µ. µέχρι 11.30 µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος, ήτοι 26,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη  ,  εις  βάρος  του  ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα   (µόνιµος  κάτοικος   της   ∆ηµοτικής   /Τοπικής   Κοινότητας   του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

∆ιακήρυξη εκμίσθωσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ ∆.Ε Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δηµοπρασία η εκµίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής Ενότητας Τρίγλιας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•    Kυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Πλαγίων ποσό 200,00 ευρώ (80 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων ποσό 200,00 ευρώ (94 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Τρίγλιας ποσό 500,00 ευρώ (500 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Ν. Τενέδου ποσό 200,00 ευρώ (87 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ τοπικής Κοινότητας Κρήνης ποσό 200,00 ευρώ (80 µέλη)
Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου    στον  πλειοδότη  η  απόφαση  του  Γ.Γ.    της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4)    έτη µετά την ως άνω υπογραφή του. Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η  δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ν. Μουδανιών  1η ∆εκεµβρίου 2011
ηµέρα  και  από  ώρα    10  π.µ.    µέχρι  11  π.µ.  ενώπιον  της  αρµόδιας  Επιτροπής
∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος.
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη  ,  εις  βάρος  του  ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα   (µόνιµος  κάτοικος   της   ∆ηµοτικής   /Τοπικής   Κοινότητας   του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

∆ιακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δηµοπρασία η εκµίσθωση των κάτωθι δηµοτικών καλλιεργήσιµων εκτάσεων του ∆ήµου Νέας Προποντίδας:

Ακολουθεί το πλήρες κειμενο της διακήρυξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


∆ιακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Φλογητών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική    δηµοπρασία η εκµίσθωση του υπ’
αριθµ. 1149 αγροτεµαχίου, έκτασης 5.000,00 τµ. στην Τοπική Κοινότητα Ν.Φλογητών.
Η   ανωτέρω   έκταση    βρίσκεται   έναντι   του    1119   αγροτεµαχίου και   µπορεί   να χρησιµοποιηθεί ως χώρος τοποθέτησης αδρανών υλικών ή για κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των
750,00 ευρώ κατ’ έτος.
Η δηµοπρασία θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα στα    Ν.  Μουδανιά την 30η Νοεµβρίου 2011  ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 11π.µ.µέχρι 12 µ.µ.ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος, ήτοι 75,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

∆ιακήρυξη εκμίσθωσηςτων κυλικείων των ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Ν.Καλλικράτειας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δηµοπρασία η εκµίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•    Κυλικείο  ΚΑΠΗ  Τοπικής  Κοινότητας  Λακκώµατος ποσό  208,00  ευρώ  (208 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής  Κοινότητας Αγίου Παύλου ποσό  200,00 ευρώ (92 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Ν. Γωνιάς  200,00 ευρώ (160 µέλη)
•    Κυλικείο  ΚΑΠΗ  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.Καλλικράτειας  635,00  ευρώ  (635 µέλη)
Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου στον πλειοδότη η απόφαση του Γ.Γ.της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4)έτη µετά την ως άνω υπογραφή του.
Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Ν.Καλλικράτειας την 29η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και από ώρα 11π.µ. µέχρι    12µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος,
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη  ,  εις  βάρος  του  ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα (µόνιµος κάτοικος της ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

∆ιακήρυξη εκμίσθωσηςτων κυλικείων των ΚΑΠΗ Δ.Ε. Ν.Μουδανιών του δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δηµοπρασία η εκµίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουδανιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών ποσό  660,00 ευρώ(660 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Σηµάντρων ποσό  490,00 ευρώ (490 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μάµα ποσό 200,00 ευρώ (124 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Πορταριάς ποσό 300,00 ευρώ (300 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Φλογητών ποσό 200,00 ευρώ (135 µέλη)
Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου    στον  πλειοδότη  η  απόφαση  του  Γ.Γ.    της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα(4) έτη µετά την ως άνω υπογραφή του. Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η δηµοπρασία  θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  των Ν.Μουδανιών την 1η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 11π.µ. µέχρι 12µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος,
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα   (µόνιµος κάτοικος της ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα