Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών.
Το μίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης 60 έως  90 τ.μ., με  WC και αύλειο χώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας  των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός  δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 550,00 ευρώ μηνιαίως. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 55,00 ευρώ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας,  από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για την ανάγκη των υπηρεσιών Ύδρευσης και Καθαριότητας του Δήμου. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 400 έως 500 τετραγωνικά μέτρα, ελάχιστο ύψος 3μέτρα και να βρίσκεται πλησίον της έδρας του Δήμου .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος  των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός  δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 200 ευρώ μηνιαίως. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας,  από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 21.865,04 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  1.344,7, €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 38541,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.370,27 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 42.878,05 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.637,0 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη β΄επαναληπτικής δημοπρασίας αιγιαλού

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού για τη θερινή περίοδο 2011 όλων των διοικητικών ορίων του Δήμου Nέας Προποντίδας, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού [εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών], χωρίς να παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται οι λουόμενοι στην πρόσβασή τους προς τον αιγιαλό ή στη χρήση του τμήματος του αιγιαλού που έχει εκμισθωθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 30 έως 50 τετραγωνικά μέτρα και να βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου Ν. Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακηρύξεις εκμισθώσεων δημοτικών εκτάσεων & κοινόχρηστων χώρων

Από το Δήμο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται διακήρυξη εκμίσθωσεων δημοτικών εκτάσεων & κοινόχρηστων χώρων.

Το πλήρες κείμενο των διακηρύξεων.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα