Προκηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση αποχετευτικού δικτύου Ν. Ποτείδαιας 2012

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με προσφορά ποσοστού εκπτώσεως, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί της τιμής μονάδας του προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 47/2011 μελέτης της Δνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.∆. Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 » σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η   25η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 12:00 π.μ. ώρα λήξης 12:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στα Ν. Μουδανιά.
1)Εγγυητική συµµετοχής, ποσού 1200,00 ευρώ
2)Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της αναλυτικής Διακύρηξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.
3)Να εφαρµόζει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2008, στην λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης λυµάτων εν κενώ.
4)Να έχει αναλάβει κατά την τελευταία πενταετία (2005 – 2009), για ένα (1) έτος τουλάχιστον, την αυτοτελή συντήρηση και λειτουργία µιας (1) εγκατάστασης αναρρόφησης αστικών λυµάτων, δυναµικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 8.000 κατοίκων.
5)Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύµβασης:
a.Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως υπεύθυνο επίβλεψης συντήρησης.
b.∆ύο (2) Συντηρητές Ηλεκτροτεχνίτες Γ΄ ειδικότητας
c.Ένα (1) αδειούχο συντηρητή υδραυλικό.

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη του Διαγωνισμού παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2373350215)


Ο Δήμαρχος

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Διακύρηξη μίσθωσης ακινήτου Ορθή Επανάληψη

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 424/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
ε) την 243/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες  του αυτοτελούς τµήµατος Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ν. Προποντίδας και καλούµε τους  ενδιαφερόµενους  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  σε  προθεσµία  είκοσι  (20)  ηµερών  από  τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακύρηξη μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του αυτοτελούς τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Ν. Προποντίδας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη Σχ.Επιτροπής για προμήθεια καυσίμων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 190.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα. 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 9.500,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50208 & 50243, Γραφείο Παιδείας.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη Σχ.Επιτροπής για προμήθεια καυσίμων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 190.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα. 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 9.500,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50208 & 50243, Γραφείο Παιδείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη μισθώσεων αγροτεμαχίων με γεωτρήσεις

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:

α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 232//2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου

ε) την 195/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τις µισθώσεις αγροτεµαχίων µε γεωτρήσεις έκτασης 20 τ.µ. στις ∆.Κ. Ν.Μουδανιών και Σηµάντρων και στις Τ.Κ. Αγίου Μάµα και Νέας Ποτίδαιας και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Α΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Φλογητών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η μίσθωση  του  υπ’  αριθµ.  1149  αγροτεµαχίου,  έκτασης 5.000,00 τµ. στην Τοπική Κοινότητα Ν. Φλογητών.
Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται έναντι του 1119 αγροτεµαχίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χώρος τοποθέτησης αδρανών υλικών ή για κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 750,00 ευρώ κατ’ έτος.
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στα Ν. Μουδανιά την 15η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 11.30π.µ.µέχρι 12 µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης    τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που  ορίζεται  στη  διακήρυξη  ως κατώτατο  όριο  µισθώµατος, ήτοι  75,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις  συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις    περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

Α΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη μίσθωσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται  σε  επαναληπτική  πλειοδοτική  φανερή  και  προφορική δηµοπρασία  η εκµίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών ποσό    660,00 ευρώ
(660 µέλη)
•    Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Κρήνης, ποσό 200,00 ευρώ (80 µέλη)

Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου στον  πλειοδότη η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4) έτη µετά την ως άνω υπογραφή του.Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η δηµοπρασία  θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  των  Ν.  Μουδανιών  την  15η ∆εκεµβρίου  2011  ηµέρα  Πέµπτη  και από ώρα 11.00 π.µ.  µέχρι 11.30 µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος,
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη  ,  εις  βάρος  του  ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα   (µόνιµος  κάτοικος   της   ∆ηµοτικής   /Τοπικής   Κοινότητας   του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα