Προκηρύξεις

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ)το άρθρο 18 παρ.6 του Ν.3467/2006
ε)την αριθ. 421/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
στ)την  268/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγασθούν δύο (2) τμήματα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Καλλικράτειας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ)το άρθρο 18 παρ.6 του Ν.3467/2006
ε)την αριθ. 422/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
στ)την  269/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγασθεί το 4ο Νηπιαγωγείο Ν.Καλλικράτειας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη εκμίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Συλλάτων και Ν.Ηράκλειας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ  της Τοπικής Κοινότητας Συλλάτων και Νέας Ηράκλειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 200,00 ευρώ.
Για την ανάδειξη των μισθωτών θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόμενα μέλη)
Οικογενειακό εισόδημα
Κατάσταση Υγείας (Αμεα με ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) μέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  στον πλειοδότη η απόφαση του Γ.Γ.  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4)  έτη μετά την ως άνω υπογραφή του.
Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ν. Μουδανιών  την 30η  Ιανουαρίου  2012  ημέρα Δευτέρα και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι  11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ Δ.Κ. Ν.Μουδανιών και Τ.Κ.Διονυσίου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ  του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθμού των μελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, με ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
Κυλικείο ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών ποσό  660,00 ευρώ (660 μέλη)
Kυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου ποσό 260,00 ευρώ (260 μέλη)
Για την ανάδειξη των μισθωτών θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόμενα μέλη)
Οικογενειακό εισόδημα
Κατάσταση Υγείας (Αμεα με ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την   30η  Ιανουαρίου  2012  ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ.  μέχρι 11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

∆ιακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αριθμ. Σ82 1125 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κονότητας Συλλάτων, έκτασης 5,625 στρεμμάτων
Το υπ' αρίθμ. Σ82 1123 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κοινότητας Συλλάτων,  έκτασης 4,750 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. Δ35 116 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΣΕΡΒΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ” του οικισμού Σωζόπολης , έκτασης 22,187 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 190 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων, έκτασης 34,625  στρεμμάτων
Το υπ' αρίθμ.426  αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων, έκτασης 4,990  στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 812 αγροτεμάχιο  της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων,  , έκτασης 25,360 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 207 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ν. Γωνιάς, έκτασης 28,200 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 256 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ν. Γωνιάς, έκτασης 11,00 στρεμμάτων
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα ως εξής:
για την Τοπική Κοινότητα Συλλάτων και του οικισμού Σωζόπολης το ποσό των 25,00 ευρώ ανά στρέμμα
για την Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίων το ποσό των  27,50 ευρώ ανά στρέμμα
για την Τοπική Κοινότητα Ν. Γωνιάς το ποσό των  17,00 ευρώ ανά στρέμμα
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 έτη. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 30η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.30 π.μ. μέχρι 12 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας της εκάστοτε καλλιεργήσιμης έκτασης).
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Β΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης της Τ.Κ. Ν.Φλογητών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε β'επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:

Ακολουθεί το πλήρες κειμενο της διακήρυξης.


Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση αποχετευτικού δικτύου Ν. Ποτείδαιας 2012

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με προσφορά ποσοστού εκπτώσεως, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί της τιμής μονάδας του προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 47/2011 μελέτης της Δνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.∆. Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 » σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η   25η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 12:00 π.μ. ώρα λήξης 12:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στα Ν. Μουδανιά.
1)Εγγυητική συµµετοχής, ποσού 1200,00 ευρώ
2)Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της αναλυτικής Διακύρηξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.
3)Να εφαρµόζει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2008, στην λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης λυµάτων εν κενώ.
4)Να έχει αναλάβει κατά την τελευταία πενταετία (2005 – 2009), για ένα (1) έτος τουλάχιστον, την αυτοτελή συντήρηση και λειτουργία µιας (1) εγκατάστασης αναρρόφησης αστικών λυµάτων, δυναµικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 8.000 κατοίκων.
5)Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύµβασης:
a.Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως υπεύθυνο επίβλεψης συντήρησης.
b.∆ύο (2) Συντηρητές Ηλεκτροτεχνίτες Γ΄ ειδικότητας
c.Ένα (1) αδειούχο συντηρητή υδραυλικό.

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη του Διαγωνισμού παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2373350215)


Ο Δήμαρχος

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Διακύρηξη μίσθωσης ακινήτου Ορθή Επανάληψη

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 424/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
ε) την 243/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες  του αυτοτελούς τµήµατος Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ν. Προποντίδας και καλούµε τους  ενδιαφερόµενους  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  σε  προθεσµία  είκοσι  (20)  ηµερών  από  τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα