Προκηρύξεις

Διακήρυξη αιγιαλού

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση αποχετευτικού δικτύου Ν. Ποτείδαιας 2012

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με προσφορά ποσοστού εκπτώσεως, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί της τιμής μονάδας του προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 47/2011 μελέτης της Δνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.∆. Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012» σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης.

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ν.Ηράκλειας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 51/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
ε) την 40/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηράκλειας  και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Διακήρυξη εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Ν.Μουδανιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος 24 τμ του υπ' αριθμ. 01 Δημοτικού Οικοπέδου, του ΟΤ 09 της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μουδανιών.
Στην εν λόγω έκταση υπάρχει πρόχειρη κατασκευή με τούβλα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 257,00 ευρώ  κατ’ έτος.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   30η  Μαρτίου  2012  ημέρα Παρασκευή  και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι   11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, ήτοι 26,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για τις μίσθωσης αγροτεμαχίων για χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ.Ν.Φλογητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 375//2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
ε) την 194/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων για χώρο στάθμευσης συνολικής έκτασης 21 στρεμμάτων περίπου στην  τ.κ. Ν.Φλογητών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου ΚΑΠΗ Κρήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 423/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
ε) την 15/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Κρήνης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Α΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αριθμ. Σ82 1125 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κονότητας Συλλάτων, έκτασης 5,625 στρεμμάτων
Το υπ' αρίθμ. Σ82 1123 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κοινότητας Συλλάτων,  έκτασης 4,750 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. Δ35 116 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΣΕΡΒΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ” του οικισμού Σωζόπολης , έκτασης 22,187 στρεμμάτων
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα  το ποσό των 25,00 ευρώ ανά στρέμμα.
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 έτη. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 29η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας της εκάστοτε καλλιεργήσιμης έκτασης).
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα