Προκηρύξεις

Διακήρυξη για τη συλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Νέας Προποντίδας  και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004  κάθε όχημα που εγκαταταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς, ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2, παρ.2) , χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμένο. Ένα εγκαταλελειμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του ΠΔ 116/2004 (αρ.9, παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του αρ. 2 , στοιχείο α, ΚΥΑ  69728/824/96  σε συνδυασμό με την παρ.4, αρ.2, Ν.2939/2001).Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο , περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από τηνς Ε.Δ.Ο.Ε με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Το κείμενο της διακήρυξης.

Επαναληπτική Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 51/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
ε) την 40/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηράκλειας  και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Πλαγίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης.

Προκήρυξη εκπόνησης μελέτης

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει διαγωνισμό εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας" προεκτιμώμενης αμοιβής 252.459,61€ (πλέον ΦΠΑ 23%).

Η περίληψη της προκήρυξης.

Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν.Προποντίδας 2012.

Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας: «Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν.Προποντίδας 2012», με διάρκεια ενός έτους και για τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 140.000,00ευρώ , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με εγκεκριμένη πίστωση ύψους 150.000,00 ευρώ από τον οικείο προϋπολογισμό για το έτος 2012 (15/7425.0002).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη εκμίσθωσης τουριστικού τρένου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση της ειδικής διαδρομής  στην περιοχή του Σπηλαίου Πετραλώνων, η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 1497/14-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία Τουριστικού Τρένου.
Η ειδική διαδρομή που θα ακολουθήσει το Τουριστικό Τρένο είναι η ακόλουθη:
Αφετηρία-Τέρμα :Α)Είσοδος Δημοτικού Πάρκινγκ - Είσοδος χώρου Σπηλαίου Πετραλώνων - Χώρος Στάθμευσης αυτοκινήτων - Επιστροφή στην αφετηρία.
Β)Δημοτικό Πάρκινγκ, είσοδος εντός οικισμού (εκκλησία) - επιστροφή στην αφετηρία.
Συνέχιση της (α) ίδιας διαδρομής.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προμήθεια Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Έτους 2012.

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Έτους 2012, προϋπολογισμού 58.787,85 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Τετάρτη 18 Απριλίου 2012  με ώρα 10.00 π.μ. (λήξη αποδοχής  προσφορών) στα γραφεία  του Δήμου Ν. Προποντίδας από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
Οι Έλληνες πολίτες
Οι αλλοδαποί
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
Οι συνεταιρισμοί και
Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.939,39 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50215, 50258.

Tο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη εκμίσθωσης ξύλινων οικίσκων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τεσσάρων (4) ξύλινων οικίσκων, συνολικού εμβαδού 9 τμ ο καθένας, που βρίσκονται στο πάρκινγκ της Τοπικής Κοινότητας Πετραλώνων.

Οι οικίσκοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καταστήματα διαφόρων επαγγελματικών χρήσεων, εκτός από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα