Προκηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κλαδοθρυματιστή.

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Κλαδοθρυματιστή προϋπολογισμού 49.200 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου Ν.Προποντίδας μέχρι την προηγουμένη της δημοπρασίας (ημερομηνία παραλαβής).
Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
 Οι Έλληνες πολίτες
 Οι αλλοδαποί
 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
 Οι συνεταιρισμοί και
 Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 2460 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50215, 50258.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

Το κείμενο της διακήρυξης

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια κλαδοθρυμματιστή»

Απαντώντας σε ερωτήματα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας του κλαδοθρυμματιστή, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Τα βοηθητικά μαχαίρια βρίσκονται εσωτερικά και περιμετρικά στο σώμα (πλαίσιο) του κλαδοθρυμματιστή και είναι τοποθετημένα κάθετα στην φορά των κύριων μαχαιριών έτσι ώστε να θρυμματίζουν καλύτερα εγκλωβίζοντας τα ξύλα μεταξύ των μαχαιριών. Η δουλειά τους είναι να υποβοηθούν στον τεμαχισμό των κλαδιών και των κορμών ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα τεμαχισμού.

2. Η υπηρεσία μας, κάνοντας έρευνα αγοράς και εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων θρυμματισμού, έκρινε ότι η ύπαρξη τεσσάρων μαχαιριών στο τύμπανο απαιτείται, προκειμένου να έχουμε την ικανότητα τεμαχισμού των 15m3/h και τα προϊόντα θρυμματισμού να έχουν μέγεθος το ανώτερο 13mm. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από 4 μαχαίρια στο τύμπανο, η προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές ικανότητας τεμαχισμού και μεγέθους προϊόντων . Για λιγότερα των τεσσάρων μαχαιριών (και εφόσον δηλώνεται ότι το προσφερόμενο μηχάνημα έχει ικανότητα τεμαχισμού 15m3/h και τα προϊόντα θρυμματισμού έχουν μέγεθος το ανώτερο 13mm) τότε θα η τεχνική προσφορά θα εξεταστεί από αρμόδιους μηχανικούς της υπηρεσίας μας οι οποίοι θα εισηγηθούν για την καταλληλότητα ή μη του μηχανήματος.

Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στην ακτή παραλίας του Αγίου Μάμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
4) την υπ’ αριθμόν 90/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
5) την 116/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
6) την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
7) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
8)την 160288/378/10-4-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ.
9)Το  υπ΄αριθμ.  143751/21-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Π.Ε. Χαλκ/κής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών - κοινοχρήστων εκτάσεων στις τοπικές Κοινότητες Φλογητών και Διονυσίου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών -κοινοχρήστων εκτάσεων στις Τοπικές Κοινότητες Φλογητών και Διονυσίου για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.
Εκμίσθωση χώρου έκτασης 200 τμ. στο υπ' αριθμ. 1193 κοινόχρηστο τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Φλογητών , έναντι οικοπέδου 639 (ΟΤ 86)
Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 400 τμ. στο υπ' αριθμ. 120 οικόπεδο του ΟΤ 33, στον παραλιακό οικισμό Διονυσίου (πίσω από την παιδική χαρά).
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση των  ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 3.800,00 ευρώ για την Τ.Κ. Φλογητών και 1.250,00 ευρώ ανά 100 τετραγωνικά μέτρα για την Τ.Κ. Διονυσίου.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   5η  Ιουνίου 2012  ημέρα  Τρίτη   και από ώρα  11.30 π.μ.  μέχρι   12.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋπόθεση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

A' επαναληπτική διακύρηξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού, παραλίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) την αριθ. 90/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού σε τρ'ιτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
δ) την 54/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ε)  την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
στ) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31                                                            
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης

Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 141,60 τμ. που βρίσκεται στο 144 οικόπεδο του ΟΤ 35 της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 6.200,00 ευρώ  κατ’ έτος.
Η διάρκεια  της εκμίσθωσης  ορίζεται για πέντε (5) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης. Αναπροσαρμογή  του ετησίου μισθώματος θα γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πένε τοις εκατό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   14η  Μαϊου 2012  ημέρα  Δευτέρα   και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι   11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, ήτοι 620,00 ευρώ.
Προϋπόθεση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης για τη συλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Νέας Προποντίδας  και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.
1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004  κάθε όχημα που εγκαταταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς, ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2, παρ.2) , χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμένο. Ένα εγκαταλελειμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του ΠΔ 116/2004 (αρ.9, παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του αρ. 2 , στοιχείο α, ΚΥΑ  69728/824/96  σε συνδυασμό με την παρ.4, αρ.2, Ν.2939/2001).Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο , περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από τηνς Ε.Δ.Ο.Ε με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Το κείμενο της διακήρυξης.

Διακηρύξεις Διαγωνισμών για την αποκομμιδή αποριμμάτων στις παραλιακές ζώνες

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση υπηρεσιών του προϋπολογισμού των υπ’ αριθμ. 35-36-37/2012 μελετών της Δνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» αντίστοιχα σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. έκαστη.

Το κείμενο της προκήρυξης για τη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας.

Το κείμενο της προκήρυξης για τη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας.

Το κείμενο της προκήρυξης για τη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών Μηχανημάτων - Οχημάτων  Έτους 2012 προϋπολογισμού 58787,85 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00.

Η περίληψη της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα