Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ.Ν.Διονυσίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι Δημοτικών Εκτάσεων της Τ.Κ. Διονυσίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
1.Το υπ' αριθμ. 508 τεμάχιο παραλιακού οικισμού Διονυσίου, έκτασης 836 τμ
2.Το υπ' αριθμ. 520Α τεμάχιο ένατι του ΟΤ 10, έκτασης 50τμ
3.Το υπ' αριθμ. 1085 τεμάχιο στο 105ΟΤ , στην περιοχή ΜΟΥΡΙΕΣ, έκτασης 200τ.μ
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) μέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στον πλειοδότη η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί εγκρίσεως των πρακτικών Δημοπρασίας και λήγει την 31.12.2012.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση των ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 6,70 ευρώ  ανά τ.μ..Το μίσθωμα θα καταβληθεί από τον μισθωτή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   28η  Ιουνίου  2012  ημέρα Πέμπτη  και από ώρα  10.30 π.μ.  μέχρι   11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                            
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Διακήρυξη για λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 25 τμ, στο υπ'αριθμ. 193Η κοινόχρηστο τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας, έμπροσθεν του οικοπέδου 488 για την λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Το μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   28η  Ιουνίου 2012  ημέρα  Πέμπτη και από ώρα  11.30 πμ  μέχρι   12.00μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋπόθεση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                            
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Α΄ Επαναληπτική Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική   δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αρίθμ. 1597 αγροτεμάχιο , έκτασης 22,6 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΚΡΥΟΝΕΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ' αριθμ. 1604 αγροτεμάχιο, έκτασης 3,4 στρεμμάτων,   στην τοποθεσία “ΚΡΥΟΝΕΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ΄αριθμ. 818 αγροτεμάχιο, έκτασης 10 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΜΕΡΑΤΣΙΦΛΙΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ΄αριθμ. 826 αγροτεμάχιο, έκτασης 10,2 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΜΕΡΑΤΣΙΦΛΙΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ' αριθμ. 245 αγροτεμάχιο, έκτασης 9,5 στρεμμάτων στην τοποθεσία “ΚΑΡΑΤΟΠΡΑΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα  το ποσό των 38,00 ευρώ ανά στρέμμα .
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 καλλιεργητικές περιόδους. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 28η Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 12.00μμ.  μέχρι   12.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋποθέση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες στη Δημοπρασία θα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος  και ελλείψει αυτών οι υπόλοιποι
Δημότες του Δήμου Νέας Προποντίδας.                                 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                     
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Αγωγός μεταφοράς νερού από εγκαταστάσεις αρσενικού σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ.Ν.Τρίγλιας.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» (Αριθμ. Μελέτης: 12/2011).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 710.000,00 € (577.235,77€ +132.764,23 € Φ.Π.Α. 23%), με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 74.046,04 €, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 72.811,94€, αναθεώρηση 19.010,89 €, την δαπάνη του Φ.Π.Α. (23%) 132.764,23€.
Το έργο είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση του ποσού των 710.000,00 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης( Ε.Τ.Π.Α.) στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 07 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ , ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 45 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) - Κωδικός πράξης: ΣΑ 2012ΕΠ00880006.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τ3: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 5B : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΜ

Τ4: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή έργων συλλογής - μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ.Σημάντρων.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΙΔΑΣ».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 2.858.400,00 € (2.323.902,44 € +534.497,56 € Φ.Π.Α.23%), με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 285.142,78€, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 280.390,41 €, τη δαπάνη για απολογιστικές εργασίες προμήθειας ασφάλτου: 87.779,39 €, τα Γενικά έξοδα και Όφελος του εργολάβου για τις απολογιστικές εργασίες της προμήθειας ασφάλτου (Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%): 15.800,29 €, την δαπάνη αναθεώρησης 70.663,02 € και την δαπάνη του Φ.Π.Α. (23%) 534.497,56 €.
Το έργο εντάχθηκε με την υπ'. αρ. Πρωτ. Οικ.175226/28-12-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη'' και η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), αρ. Εναρ. 2012ΣΕ07580001, με το ποσό των 2.558.400,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ». Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των κάτωθι έντεκα (11) πακέτων:
Πακέτο Α΄ : Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας
Πακέτο Β΄: Διαδραστικοί πίνακες
Πακέτο Γ΄: Έπιπλα
Πακέτο Δ΄: Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας
Πακέτο Ε΄: Εξοπλισμός γυμναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
Πακέτο ΣΤ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης
Πακέτο Ζ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής
Πακέτο Η΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας  - ηλεκτρολογίας
Πακέτο Θ΄:  Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα
Πακέτο Ι΄:  Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης
Πακέτο ΙΑ΄: Λοιπός εξοπλισμός
για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ν.Προποντίδας. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 240.161,19 Ευρώ (με  ΦΠΑ) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ΙΑ: Λοιπός Εξοπλισμός» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου». Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.  
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.139/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ν.Προποντίδας στις 25/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12 μ.μ.(ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 13 μ.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς (ήτοι πεντάμηνη διάρκεια), που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013  με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους. Το ενάριθμο του έργου είναι 2011ΕΠ00880041 της ΣΑΕΠ 008/8.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ν.Προποντίδας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 26, ΤΚ: 63200), Πληροφορίες κα Θεργιού Παναγιώτα τηλ.: 2373350222, Fax:2373065792.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, στον ελληνικό τύπο  καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί  σε εμφανές σημείο  στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στα Ν.Μουδανιά, θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ


ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στις τοπικές κοινότητες Αγίου Παύλου και Λακκώματος Δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αριθμ. 484 αγροτεμάχιο, έκτασης 27 στρεμμάτων στην περιοχή “ΝΤΟΥΤΛΙΚ” της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Παύλου.
Το υπ' αρίθμ. 1597 αγροτεμάχιο , έκτασης 22,6 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΚΡΥΟΝΕΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ' αριθμ. 1604 αγροτεμάχιο, έκτασης 3,4 στρεμμάτων,   στην τοποθεσία “ΚΡΥΟΝΕΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ΄αριθμ. 818 αγροτεμάχιο, έκτασης 10 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΜΕΡΑΤΣΙΦΛΙΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ΄αριθμ. 826 αγροτεμάχιο, έκτασης 10,2 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΜΕΡΑΤΣΙΦΛΙΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ' αριθμ. 245 αγροτεμάχιο, έκτασης 9,5 στρεμμάτων στην τοποθεσία “ΚΑΡΑΤΟΠΡΑΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα  το ποσό των 22,00 ευρώ ανά στρέμμα για την Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου και 38,00 ευρώ ανά στρέμμα για την Τοπική Κοινότητα Λακκώματος.
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 καλλιεργητικές περιόδους. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 11η Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 11.30 π.μ.  μέχρι   12.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες στη Δημοπρασία θα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των  Τοπικής Κοινότητων  Αγίου Παύλου και  Λακκώματος για τις αντίστοιχες καλλιεργητικές εκτάσεις και ελλείψει αυτών οι υπόλοιποι Δημότες του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την εποχιακή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 1.000,00 τμ, στο υπ' αριθμ. 141 κοινόχρηστο τεμάχιο του 24ου ΟΤ του παραλιακού συνοικισμού Ν. Πλαγίων για την εποχιακή προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ.
Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Η  μίσθωση είναι εποχιακή, ορισμένου χρόνου, η δραστηριότητα δεν προστατεύεται από το πλέγμα των διατάξεων του ΠΔ 34/95 περί επαγγελματικών μισθώσεων και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδόσει τη χρήση του μισθίου τη δήλη  ημέρα λήξης του ορισμένου χρόνου.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   11η Ιουνίου 2012  ημέρα  Δευτέρα και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι   11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου  πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε
βεβαίωση από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο-μηχανικό για τις μηχανολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Πάρκ.
δημοτική ενημερότητα για την μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Υποχρέωση του μισθωτή αποτελεί η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Πάρκ) μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη σύναψη της μίσθωσης, σε διαφορετική περίπτωση η μίσθωση λύεται αυτοδικαίως και ο μισθωτής υποχρεούται να διακόψει τη δραστηριότητά του και να αποδώσει άμεσα τη χρήση του μισθίου. Ο μισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιδειών έναντι των τρίτων και όσων τα χρησιμοποιούν, οφείλει δε να τηρεί όλους τους όρους που διέπουν τη λειτουργία του και ως συνόλου δραστηριότητα και για κάθε ένα από τα παιγνίδια , μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     

                                                                                                                                                                                                                              
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κλαδοθρυματιστή.
  2. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στην ακτή παραλίας του Αγίου Μάμα.
  3. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών - κοινοχρήστων εκτάσεων στις τοπικές Κοινότητες Φλογητών και Διονυσίου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.
  4. A' επαναληπτική διακύρηξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού, παραλίας.
  5. Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας.
  6. Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης για τη συλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων.
  7. Διακηρύξεις Διαγωνισμών για την αποκομμιδή αποριμμάτων στις παραλιακές ζώνες
  8. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών
  9. Διακήρυξη για τη συλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων.
  10. Επαναληπτική Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα