Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών

Ο ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

διακηρύσσει

την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)

Προϋπολογισμού: 473.008,68€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: 61.491,13€
Προϋπολογισμού: 534.499,81€ (μετά Φ.Π.Α.)

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Η σχετική μελέτη κι ο πίνακας

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2012

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2012 για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (Υπηρεσία Καθαριότητας). Σαράντα (40) άτομα για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

1. Εργάτες καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΥΕ: 25 άτομα.

2. Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ: 7 άτομα.

3. Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με Ψηφιακό Ταχογράφο κατηγορίας ΔΕ: 2 άτομα.

4. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ: 5 άτομα.

5. Χειριστής Οδηγός γεωργικού ελκυστήρα κατηγορίας ΔΕ: 1 άτομο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Από Δευτέρα 9 Ιουλίου έως και Τρίτη 17 Ιουλίου 2012.

Η σχετική ανακοίνωση και παράρτημά της.

Διακήρυξη αιγιαλού (καντίνες)

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών στις παραλίες του Δήμου Νέας Προποντίδας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Α΄ Επαναληπτική διακήρυξη για λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 25 τμ, στο υπ'αριθμ. 193Η κοινόχρηστο τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας, έμπροσθεν του οικοπέδου 488 για την λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Το μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   4η  Ιουλίου 2012  ημέρα  Τετάρτη και από ώρα  9.30 πμ  μέχρι   10.00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋπόθεση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Α΄ Επαναληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στην ακτή παραλίας του Αγίου Μάμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
4) την υπ’ αριθμόν 90/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
5) την 116/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
6) την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
7) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
8την 160288/378/10-4-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ.
9)Το  υπ΄αριθμ.  143751/21-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Π.Ε. Χαλκ/κής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης

Β' επαναληπτική διακύρηξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού, παραλίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) την αριθ. 90/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού σε τρ'ιτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
δ) την 54/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ε)  την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
στ) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης

Προκήρυξη θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα.

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11809/οικ.6.2792/10-5-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ με την υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 6.207/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 220 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την 27η Ιουνίου 2012 έως την 7η Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη. Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
•ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 Τ.Κ. 63200 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ( τηλ. 2373350266), www.nea-propontida.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 2310 534322  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διακήρυξη εκμίσθωσης εκτάσεων για ψυχαγωγικές παιδείες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 30 τμ. που βρίσκεται μέσα στο πάρκο της κεντρικής πλατείας της Ν.Ηράκλειας, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών .
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της  ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ .
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   28η  Ιουνίου 2012  ημέρα  Πέμπτη   και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι   11.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋπόθεση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                            

 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ.Ν.Διονυσίου.
  2. Διακήρυξη για λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης.
  3. Α΄ Επαναληπτική Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης.
  4. Αγωγός μεταφοράς νερού από εγκαταστάσεις αρσενικού σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ.Ν.Τρίγλιας.
  5. Κατασκευή έργων συλλογής - μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ.Σημάντρων.
  6. Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.
  7. Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στις τοπικές κοινότητες Αγίου Παύλου και Λακκώματος Δήμου Ν.Προποντίδας.
  8. Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την εποχιακή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ.
  9. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κλαδοθρυματιστή.
  10. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στην ακτή παραλίας του Αγίου Μάμα.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα