Προκηρύξεις

Γ΄ επαναληπτική δημοπρασία αγροτεμαχίου στην δημοτική Κοινότητα Σημάντρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ' αριθμ. 15 αγροτεμαχίου του ΟΤ 2, έκτασης 1,5 στρεμμάτων στην δημοτική Κοινότητα Σημάντρων. Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος ή για άλλη επαγγελματική χρήση.Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει σε τέσσερα (4) έτη.Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του υπ'αριθμ. 15 αγροτεμαχίου είναι το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανά έτος.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 15η Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & δανείων ποσού ίσου
προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Α' επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε α' επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ανάθεση προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ Καλλικράτειας

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον πίνακα της σχετικής ανακοίνωσης.

Ανάθεση προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ Μουδανιών

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον πίνακα της σχετικής ανακοίνωσης.

Ανάθεση προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ Τρίγλιας

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον πίνακα της σχετικής ανακοίνωσης.

Ανορύξεις – Αξιοποιήσεις Υδρευτικών Γεωτρήσεων Δήμου Ν.Προποντίδας.

Το έργο αφορά στην ανόρυξη καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση 8 υδρευτικών γεωτρήσεων στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. Μουδανιών και Σημάντρων και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Παντελεήμονα, Πορταριάς, Φλογητών και Ν. Ποτίδαιας καθώς και την κατασκευή τριών μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια και η ποιότητα του νερού ύδρευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ν. Προποντίδας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΝΕΤ) ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ &ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΜ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προκήρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

"Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Νέας Προποντίδας" (Αρ. Μελέτης 42/2011)

προϋπολογισμού 3.000.000 € (2439024,39 € + 560975,61 € ΦΠΑ 23%)

Συνημμένα η περίληψη της διακήρυξης.

Προκήρυξη δύο θέσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2013-2014

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, ύστερα από την υπ' αρ. Πρωτ. 5/10-1-014 πρόσκληση του Δημάρχου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα