Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Προποντίδας»

Το έργο θα υλοποιηθεί στις σχολικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ν. Προποντίδας.

Αφορά στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι  302.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε*δώδεκα (12) μήνες*, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης _www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>_του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/10/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00' π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00' π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,^πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την*Παρασκευή 09/10/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/10/2020.

Για τα έγγραφα της προκήρυξης πατήστε  εδώ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ"
  2. Συνοπτικός διαγωνισμός για μεταφορά μαθητών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς
  3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
  5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2020,για τη σύναψη,ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ
  7. Επαναληπτική Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νέας Καλλικράτειας
  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 22m3 (μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ)
  10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα