Προκηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Για τα έγγραφα της προκήρυξης πατήστε  εδώ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ»

Το έργο αποχέτευσης αφορά σε τμήμα 33 στρεμμάτων μεταξύ του παραλιακού και του ορεινού οικισμού Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας. Ο οικισμός βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης Μουδανιών και σε απόσταση περίπου 8χλμ. και νότια του οικισμού Ν. Τρίγλιας σε απόσταση περίπου 6χλμ.

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ελεύθερης ροής, την συγκέντρωσή τους στο τελικό φρεάτιο συγκέντρωσης καθώς και την μεταφορά τους με την χρησιμοποίηση καταθλιπτικού αγωγού ο οποίος διαβιβάζει τα λύματα στο υφιστάμενο φρεάτιο πέρατος ΦΠ-1. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 264.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00' π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00' π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 27/10/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/11/2020.

Για τα έγγραφα της προκήρυξης πατήστε  εδώ 

 

Προκήρυξη ΣΟΧ3/2020 του Ο.Π.Α.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε  εδώ 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 2-10-2020 έως και 12-10-2020.

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες"
  2. Διακήρυξη Ασφάλισης Οχημάτων
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
  5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
  6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ
  7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
  9. Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ"
  10. Συνοπτικός διαγωνισμός για μεταφορά μαθητών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα