Ενταγμένα

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 3,206,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη".Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Φλογητών, καθώς και η κατασκευή ενός νέου τμήματος υδρευτικού δικτύου, στο ανατολικό τμήμα της Κοινότητας, όπου οριοθετείται η επέκταση του οικισμού(παραλιακός οικισμός). Η αντικατάσταση και η επέκταση θα γίνει κατασκευάζοντας νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 04-06-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.

Ένταξη έργων ύδρευσης στο ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας σας ενημερώνει αναφορικά με την ένταξη των Πράξεων

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας"

στο Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη 2007-2013", στον Άξονα Προτεραιότητας "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" στην πρόσκληση 2 του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ.

Συνημμένα η σχετικά απόφαση.

Ένταξη Έργων σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

1. Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας και Τ.Κ.Ν. Πλαγίων του Δ.Ν. Προποντίδας με κωδικό MIS 340141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον–Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 19,197,263.17 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Η πράξη αφορά στην κατασκευή ΔΑ και ΕΕΛ για τους οικισμούς Νέα Τρίγλια και Νέα Πλάγια του Δ. Νέας Προποντίδας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Την κατασκευή του εσωτερικού ΔΑ Ν. Πλαγίων, το οποίο σε τμήμα του οικισμού 230 στρ. είναι βαρυτικό και στα υπόλοιπα 210 στρ. είναι δίκτυο αναρρόφησης. Το βαρυτικό τμήμα έχει μήκος 5,3 χλμ και το ΔΑ αναρρόφησης 4,6 χλμ. Περιλαμβάνεται το αντλιοστάσιο αναρρόφησης-κατάθλιψης VS-2 και καταθλιπτικός αγωγός μήκους 0,9 χλμ από το Α1-VS-2 έως φρεάτιο του βαρυτικού ΔΑ.
• Την κατασκευή του αντλιοστασίου Α2 για τη μεταφορά του συνόλου των λυμάτων των Ν.Πλαγίων έως το αντλιοστάσιο Α3 και του αντίστοιχου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 4,2 χλμ.
• Την κατασκευή του εσωτερικού ΔΑ Ν. Τρίγλιας, το οποίο είναι βαρυτικό στο σύνολό του και έχει μήκος 22,8 χλμ, συμπεριλαμβανομένου του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς έως το αντλιοστάσιο Α3.
• Την κατασκευή των αντλιοστασίων Α3 και Α4 και του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 5,8 χλμ, για τη μεταφορά των λυμάτων και των 2 οικισμών έως την ΕΕΛ.
• Την κατασκευή ΕΕΛ, δυναμικότητας 7.800 ικ, για την εξυπηρέτηση και των 2 οικισμών. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στο ρέμα Κλαδόρεμα.
• Την επίβλεψη των εργασιών από προσωπικό της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και πιθανές ανασκαπτικές εργασίες
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δ. Ν. Προποντίδας κατά την υλοποίηση της πράξης .
• Δαπάνες ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ.
Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό.
Παραδοτέα πράξης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πλήρες και λειτουργικό εσωτερικό ΔΑ Ν. Τρίγλιας, που θα συλλέγει τα λύματα από τις ιδιοκτησίες και θα τα μεταφέρει με βαρυτικό αγωγό Φ500 στο Αντλιοστάσιο Α3. Οι αγωγοί θα είναι διαμέτρου Φ200?Φ500χλστ με συνολικό μήκος 22,8 χλμ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Πλήρες και λειτουργικό ΔΑ με βαρύτητα Ν. Πλαγίων που θα συλλέγει τα λύματα από τις ιδιοκτησίες και θα τα μεταφέρει με βαρυτικό αγωγό στο Αντλιοστάσιο Α2. Οι αγωγοί θα είναι διαμέτρου Φ200?Φ400χλστ. συνολικού μήκους 5.,3 χλμ. Πλήρες και λειτουργικό ΔΑ με αναρρόφηση (vacuum) από PE 3ης γενιάς με φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου, βαλβίδες κενού, στόμια ελέγχου και κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και αντλιοστάσιο VS-2 (αναρρόφησης) με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι αγωγοί θα είναι διαμέτρου Φ90?Φ225χλστ. συνολικού μήκους 4,6 χλμ.
Πλήρη και λειτουργικά αντλιοστάσια βαρύτητας Α2, Α3, Α4 καθώς και καταθλιπτικοί αγωγοί από αντλιοστάσιο Α2 μέχρι ΕΕΛ και από αντλιοστάσιο VS-2 μέχρι φρεάτιο πέρατος στο βαρυτικό ΔΑ Ν. Πλαγίων. Από αντλιοστάσιο Α2 μέχρι Α3 θα τοποθετηθεί αγωγός HDPE 10ατμ. δίδυμος με μήκος κάθε κλάδου 4,2 χλμ., από αντλιοστάσιο Α3 μέχρι Α4 θα τοποθετηθεί δίδυμος HDPE 10ατμ. με μήκος κάθε κλάδου 3,5 χλμ., ενώ από το Α4 μέχρι την ΕΕΛ HDPE 10ατμ. με μήκος κάθε κλάδου 2,4 χλμ. Τέλος από το αντλιοστάσιο VS-2 μέχρι το φρεάτιο πέρατος θα τοποθετηθεί αγωγός HDPE 10ατμ. Φ225χλστ. μήκους 0,9 χλμ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Πλήρης και λειτουργική ΕΕΛ με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 7.800 ισοδύναμους κατοίκους για την εξυπηρέτηση και των δύο οικισμών.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την κατασκευή των έργων αναρρόφησης και Ε.Ε.Λ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Επίβλεψη των εκσκαφών και σωστικές εκσκαφές από την αρχαιολογική υπηρεσία.
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων.
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Αγορά του αγροτεμαχίου υπ. αριθ. 403, όπου χωροθετείται η Ε.Ε.Λ., με τίτλους ιδιοκτησίας.

Πρόοδος Έργου.

Η δημοπρασία για τη Δημοτική Κοινότητα Ν.Τρίγλιας θα διενεργηθεί στις 14/5/2013 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας και για τη Τοπική Κοινότητα Ν.Πλαγίων στις 21/5/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10:00 π.μ.

 


2. Αγωγός μεταφοράς νερού από εγκαταστάσεις αρσενικού σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας με κωδικό MIS 365011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία-Θράκη” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 760,000.00 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Υποέργο 1:
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων για την μεταφορά πόσιμου νερού από την υφιστάμενη εγκατάσταση αποαρσενικοποίησης στην υφιστάμενη δεξαμενή της Τρίγλιας, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Ν. Τρίγλιας και Ν. Πλαγίων. Σύμφωνα με την εκπονηθείσα οριστική υδραυλική μελέτη, για τη μεταφορά του νερού, προτείνεται:
• Στο πρώτο τμήμα από την εγκατάσταση αποαρσενικοποίησης μέχρι το Κ17 η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 1.287 m και διατομής Φ 140 από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (ΡΕ) σε παράλληλη διάταξη με τον υφιστάμενο αγωγό διατομής Φ 160 από PVC αλλά στο δεξιό έρεισμα της επαρχιακής οδού.
• Στο δεύτερο τμήμα από το Κ17 μέχρι το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 2.103 m και διατομής Φ 200 από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (ΡΕ).
• Για τη μεταφορά του νερού από το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο μέχρι τη δεξαμενή της Ν.Τρίγλιας προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 1.410 m διατομής Φ 200 από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (ΡΕ).
Σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη ΗΛΜ, προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το αντλιοστάσιο αποαρσενικοποίησης και για το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο:
• Στο αντλιοστάσιο αποαρσενικοποίησης, θα εγκατασταθούν δύο κατακόρυφα αντλητικά συγκροτήματα, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής το καθένα από 50 m3/h έως 100 m3/h. Τα αντλητικά συγκροτήματα θα εργάζονται μέσω ρυθμιστή στροφών ο οποίος θα ρυθμίζει την επιθυμητή παροχή νερού προς το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο.
• Στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για να στέλνουμε το νερό στη δεξαμενή ύδρευσης της Δ/Κ Τρίγλιας. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν δύο οριζόντια υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα μέσα στη δεξαμενή, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής 150 m3/h το καθένα.
Υποέργο 2:
Αρχαιολογικές Εργασίες, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. 3073/28-6-2010 έγγραφο της αρμόδιας 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Παραδοτέα πράξης.
• Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο συνολικού μήκους 4.800m για τη μεταφορά πόσιμου νερού 100 m3/h.
• Πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά Αντλιοστάσια στην εγκατάσταση απαρσενικοποίησης και στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο της Δ/Κ Τρίγλιας.

 


3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Ν.Προποντίδας με κωδικό MIS 360271 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,750,290.00 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Η πράξη θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
1. Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, κύριων εισόδων νερού στη Δ.Ε. Μουδανιών του Δ.Ν.Προποντίδας, και Δεξαμενών ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των Δεξαμενών των Δ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δ. Ν. Προποντίδας όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών ενέργειας. Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται συνολικά (77) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου η οποία κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικοί Σταθμοί)
2. Την εγκατάσταση νέων οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μεταφορά νερού από το Εξωτερικό δίκτυο και διανομή νερού στα δημοτικά διαμερίσματα) και της μέτρησης του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – καταναλισκόμενου) κυρίως μέσω της εγκατάστασης οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης δεξαμενών, πίεσης αγωγών και ηλεκτροβαννών ρύθμισης της παροχής νερού προς και από τις δεξαμενές διέλευσης και αποθήκευσης στις κεφαλές του δικτύου (δηλ. εντός των ΤΣ ήτοι αντλιοστάσια, δεξαμενές κλπ).
3. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και πίεσης στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης των Δ.Δ. όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Περιλαμβάνονται συνολικά (10) εγκαταστάσεις. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΣΜΔ (Σημεία Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου ή Διαρροών).
4. Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας των ΔΔ με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.
5. Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) με Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ενός Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ), που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα, με στόχο την λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ.
Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΚΣΕ και ΠΣΕ. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop.
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια, ελέγχους λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο,
την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Παραδοτέα πράξης.
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Μουδανιών του Δ. Ν. Προποντίδας, τα παραδοτέα του οποίου είναι τα ακόλουθα:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση (77) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣ), στα δημοτικά διαμερίσματα του τέως Δήμου ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ. Συνολικό κόστος 962.900,00 €.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση (10) Σταθμών Μέτρησης Διαρροών (ΣΜΔ), συνολικού κόστους 95.000,00 €.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, servers, εκτυπωτές, UPS, scanner, επικοινωνιακός εξοπλισμός, Αναμεταδότες ασύρματων επικοινωνιών κ.α.) του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ), των Περιφερειακού
Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) και των Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ), συνολικού κόστους 187.000 €.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος (system software), ολοκληρωμένου λογισμικού τηλεμετρίας για τους ΚΣΕ, ΠΣΕ και ΦΣΕ και λογισμικού των τοπικών σταθμών ελέγχου και ολοκληρωμένου λογισμικού εφαρμογών (λογισμικό τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, λογισμικό επικοινωνιών, διαχείρισης ενέργειας, ισοζυγίου νερού, και συντήρησης), συνολικού κόστους 23.100,00 €.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού (διασύνδεσης με SCADA, προσομοίωσης δικτύου και ισοζυγίου νερού), και υπηρεσίες ελέγχου διαρροών ύδρευσης (διαμόρφωση ολοκληρωμένου υδραυλικού μοντέλου, εκπαίδευση), συνολικού κόστους 65.000,00 €.
6. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το μοντέλο δυναμικής προσομοίωσης (μετρητές παροχής, παλμοδότες, ανιχνευτές διαρροών, κ.α.), συνολικού κόστους 45.000,00 €.
7. Παροχή γενικών υπηρεσιών και ειδικότερα: 1) εργασίες συνολικού συστήματος (programming, εκπαίδευση, τεκμηρίωση, startup), 2) λειτουργία συνολικού συστήματος για 1 μήνα και 3) βελτιώσεις συστήματος μετά την παραλαβή (240 ώρες), συνολικού κόστους 45.000,00 €.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 1.423.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 


4. Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων παραλίας Διονυσίου (Περιοχή Μουριές) του Δήμου Ν.Προποντίδας με κωδικό MIS 340201 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  6,047,875.11 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην μελέτη και την κατασκευή του υπολειπόμενου ΔΑ για τον οικισμό της Παραλίας Διονυσίου και την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Διονυσίου, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το σύνολο των οικισμών Παραλίας Διονυσίου και Φλογητών, οι οποίοι αποτελούν οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, σύμφωνα με την Ο. 91/271. Συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει:
• Την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση του εσωτερικού ΔΑ ακαθάρτων της Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές), συμπεριλαμβανομένου ενός αντλιοστασίου αναρρόφησης-κατάθλιψης και του καταθλιπτικού αγωγού έως το υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Παραλίας Διονυσίου, και της αύξησης δυναμικότητας της υφιστάμενης ΕΕΛ Διονυσίου.
• Την κατασκευή του υπολειπόμενου εσωτερικού ΔΑ ακαθάρτων της Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές), σε συνολική έκταση 185 στρ. με τεχνολογία αναρρόφησης. Περιλαμβάνεται ένα αντλιοστάσιο αναρρόφησης, ο καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς έως το υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Παραλίας Διονυσίου μήκους 0,6 χλμ και η προσθήκη εξοπλισμού στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο ώστε να ανταποκρίνεται στις πρόσθετες παροχές
• Την αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης ΕΕΛ Διονυσίου κατά 6.300 ικ, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των οικισμών Παραλίας Διονυσίου και Φλογητών.
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση της πράξης
• Δαπάνες ηλεκτροδότησης
Παραδοτέα πράξης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση πλήρους μελέτης στο αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνονται:
- Η μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του τμήματος της παραλίας Διονυσίου, έκτασης 18,5 εκταρίων περίπου (Περιοχή Μουριών).
- Το αντλιοστάσιο αναρρόφησης
- Ο αγωγός μεταφοράς από το αντλιοστάσιο αναρρόφησης στο υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο.
- Η μελέτη επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
- Η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό υφιστάμενο αντλιοστάσιο.
- Οι απαιτούμενες Περιβαλλοντικές Μελέτες
- Οι απαιτούμενες Τοπογραφικές Εργασίες
- Οι απαιτούμενες Γεωτεχνικές Εργασίες
- Τα Τεύχη Δημοπράτησης και ΦΑΥ & ΣΑΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης με αναρρόφηση (Vacuum) από ΡΕ 3ης γενιάς, με ιδιωτικές συνδέσεις, φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου, βαλβίδες κενού, στόμια ελέγχου και κατάλληλο εξοπλισμό. Η συνολική έκταση που καλύπτει το προτεινόμενο ΔΑ είναι 185 στρ..
Περιλαμβάνεται δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς Φ160 600 μ. Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό αντλιοστάσιο αναρρόφησης με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (αντλίες κενού, δοχεία κενού, αντλίες κατάθλιψης, ηλεκτρολογικός πίνακας, αυτοματισμοί, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κ.λπ.).
Αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού του υφιστάμενου αντλιοστασίου Παραλίας Διονυσίου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.
Αύξηση της δυναμικότητας της ΕΕΛ Διονυσίου κατά 6.300 κατοίκους ώστε να εξυπηρετεί την Παραλία Διονυσίου και τα Φλογητά.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την κατασκευή των έργων αναρρόφησης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Περιλαμβάνεται η ηλεκτροδότηση του προτεινόμενου αντλιοστασίου καθώς και η αναβάθμιση της παροχής προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

 


5. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Σημάντρων Δήμου Ν.Προποντίδας με κωδικό MIS 340170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  5,621,285.23 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή των έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων του οικισμού των Σημάντρων.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Την κατασκευή του εσωτερικού ΔΑ Σημάντρων, το οποίο είναι βαρυτικό κι έχει μήκος 16,5 χλμ
• Την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων των Σημάντρων στην ΕΕΛ, μήκους 1,2 χλμ.
• Την κατασκευή ΕΕΛ, δυναμικότητας 4.500 ικ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στο παρακείμενο ρέμα Πορταριάς.
• Την επίβλεψη των εργασιών από προσωπικό της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και πιθανές ανασκαπτικές εργασίες
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δ. Ν. Προποντίδας κατά την υλοποίηση του υποέργου της κατασκευής της ΕΕΛ.
• Δαπάνες ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ.
• Την αγορά αγροτεμαχίου για την κατασκευή της ΕΕΛ Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό. Με ιδίους πόρους θα καλυφθεί επίσης η κατασκευή της μονάδας φίλτρανσης της ΕΕΛ, η οποία είναι μη επιλέξιμη.
Παραδοτέα πράξης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
Θα παραδοθεί σε λειτουργία πλήρες βαρυτικό εσωτερικό ΔΑ του οικισμού των Σημάντρων, μήκους 16,5 χλμ, και βαρυτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ, μήκους 1,2 χλμ. Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου ΔΑ είναι 17,7 χλμ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
Θα παραδοθεί σε λειτουργία ΕΕΛ δυναμικότητας 4.500 ι.κ. για την ικανοποίηση των αναγκών 20-ετίας, του οικισμού των Σημάντρων. Συμπεριλαμβάνεται η δοκιμαστική λειτουργία.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:
Πλήρης τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή των έργων της Ε.Ε.Λ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4:
Επίβλεψη των εκσκαφών και πιθανές σωστικές ανασκαφές από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5:
Παροχή ρεύματος στην Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων, ώστε να καταστεί λειτουργική
ΥΠΟΕΡΓΟ 6:
Αγορά του αγροτεμαχίου.

 


6. Ένταξη της πράξης ¨Ανορύξεις – αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Νέας Προποντίδας¨με κωδικό MIS 371295 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  2,607,520.33 Ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Υποέργο 1: Προβλέπεται η ανόρυξη και αξιοποίηση επτά (7) υδρευτικών γεωτρήσεων και η μεταφορά του νερού στις δεξαμενές ύδρευσης των παρακάτω οικισμών για την ενίσχυση της παροχής με σκοπό την ποσοτική κάλυψη των υδρευτικών αναγκών.
Συγκεκριμένα:
Τ.Δ Σημάντρων. Παροχή 25m3/hr, βάθος άντλησης 300m, αγωγός 4000m. Ενδιάμεση δεξαμενή 300m3.
Τ.Κ. Άγιου Παντελεήμονα. Παροχή 25m3/hr, βάθος άντλησης 300m, αγωγός 999m.
Τ.Κ. Φλογητών. Παροχή 30m3/hr, βάθος άντλησης 240m, αγωγός 3200m. Δεξαμενή 600m3.
Τ.Κ. Φλογητών. Παροχή 25m3/hr, βάθος άντλησης 260m, αγωγός 1239m.
Τ.Δ. Πορταριάς. Παροχή 25m3/hr, βάθος άντλησης 280m, αγωγός 3000m. Ενδιάμεση δεξαμενή 300m3.
Δ.Κ. Ν. Μουδανιών «Τσαχλάρη». Παροχή 25m3/hr, βάθος άντλησης 280m, αντικατάσταση.
Τ.Κ. Ποτίδαιας. Παροχή 30m3/hr, βάθος άντλησης 180m, αγωγός 400m.
Υποέργο 2: Αρχαιολογικές εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων οι οποίες περιλαμβάνουν την Υπηρεσία Επίβλεψης ανασκαφικών εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Υποέργο 3: Περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς γραμμής ρεύματος από τη ΔΕΗ προς τις θέσεις των Αντλιοστασίων.
Παραδοτέα πράξης.
Υποέργο 1: Επτά (7) πλήρως κατασκευασμένες και λειτουργικές υδρευτικές γεωτρήσεις, μία (1) δεξαμενή 600m3, δύο (2) δεξαμενές 300m3 και αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού 15.913m, για την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών Σήμαντρα, Αγ. Παντελεήμονας, Φλογητά, Μουδανιά, Ποτίδαια και Πορταριά Δήμου Νέας Προποντίδας.
Υποέργο 2: Επίβλεψη των εκσκαφών και σωστικές εκσκαφές από την αρχαιολογική υπηρεσία.
Υποέργο 3: Τοποθέτηση ιστών και καλωδίων για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων.

 


7. Ένταξη της πράξης "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 376170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη".
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, ανέρχεται σε 4,346,588.47 Ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του ΓΕΛ.Ν.Καλλικράτειας ωφέλιμου χώρου επιφάνειας 2.837,24τ.μ. και αύλειου χώρου επιφάνειας 2.374,41τ.μ. Το σχολικό συγκρότημα διαμορφώνεται σε τρεις στάθμες, με 12 κύριες αίθουσες διδασκαλίας, 4 αίθουσες εργαστηρίων και άλλους βοηθητικούς χώρους, γραφεία και αίθουσες. Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζεται γήπεδο και διαμορφώνονται πλακοστρώσεις, γωνιές καθιστικών και χώροι πρασίνου.
Παραδοτέα πράξης.
Κτίριο Γενικού Λυκείου Ν.Καλλικράτειας με 12 κύριες αίθουσες διδασκαλίας, 4 αίθουσες εργαστηρίων και άλλους βοηθητικούς χώρους, γραφεία και αίθουσες.8. 1η Τροποποίηση της πράξης “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Νέας Προποντίδας” με κωδικό MIS 352511 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 240,161.19 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και 11 τμημάτων ένταξης, ο Δήμος Νέας Προποντίδας, θα προβεί στην προμήθεια ειδικού παιδαγωγικού εξοπλισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η πλήρη ένταξη των ΠμΕΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, και κατ΄επέκταση η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε ο Δήμος στα σχολεία, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους καθηγητές ειδικής αγωγής προέκυψε η ανάγκη για την προμήθεια του εξοπλισμού.
Παραδοτέα πράξης.
Παραδοτέο του έργου θα είναι ο εξοπλισμός σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία.

 


9.Ένταξη της πράξης “Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Τ.Δ. Μουδανιών και Αναβάθμιση – Επισκευή του υφιστάμενου κτιρίου” με κωδικό MIS 327116 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,900,000.00 Ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Προσθήκη κατ΄επέκταση και επισκευή – αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουδανιών που έχει δυναμικότητα 300 μαθητών. Το υφιστάμενο κτίριο με εμβαδό ισογείου 864.74 μ2 και ορόφου 661.81μ2 στο οποίο θα επισκευαστεί και αναβαθμιστεί με αναδιάρθωση της χωροθέτησης των χρήσεων ώστε να αποτελέσει , μαζι, με την προσθήκη, ένα λειτουργικά ενιαίο σύνολο. Η προσθήκη, με υπόγειο 456.38μ2, ισόγειο 495.62μ2 και όροφο 509.93μ2 θα έχει 4 κύριες αίθουσες ταυτόχρονα θα διαμορφωθεί και ο περιβάλλον χώρος.
Παραδοτέα πράξης.
Προσθήκη κατ΄επέκταση και επισκευή – αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουδανιών που έχει δυναμικότητα 300 μαθητών. Το υφιστάμενο κτίριο θα επισκευαστεί και αναβαθμιστεί με αναδιάρθρωση της χωροθέτησης των χρήσεων. Η προσθήκη, στη ΒΑ πλευρά αποτελείται από κτίριο με υπόγειο 456.38μ2, ισόγειο 495.62μ2 και όροφο 509.93μ2, θα έχει 4 κύριες αίθουσες, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφωθεί και ο περιβάλλον χώρος.

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα