Προκηρύξεις

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κτηματογράφησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Νέα Μουδανιά Τ.Κ. 63200. Αρμόδιος Υπάλληλος : Ελισάβετ Παπουλίδου, τηλ.: 23733 50224

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος της μελέτης είναι

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2010)

και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Μουδανιών Ν. Χαλκιδικής.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η εγκατάσταση τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου, η τοπογραφική αποτύπωση, η σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, η Πολεοδομική μελέτη και Πράξη Εφαρμογής των περιοχών ένταξης σε σχέδιο των περιοχών βόρειας και ανατολικής επέκτασης οικισμού Ν. Μουδανιών του Δήμου Μουδανιών Νομού Χαλκιδικής.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν :

- Εγκατάσταση δικτύων αναφοράς,

- Κτηματογράφηση,

- Γεωλογική μελέτη,

- Υδραυλική μελέτη

- Περιβαλλοντική μελέτη

- Α’ Στάδιο Πολεοδόμησης,

- Β1 και Β2 Στάδια Πολεοδόμησης,

- Υψομετρική μελέτη οδών (Β’ κεφάλαιο Π.Ε.) και

- Γ’ Στάδιο Πολεοδόμησης (Γ’ κεφάλαιο Π.Ε.)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 548.295,03

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)

174.440,36 €, για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

238.645,54 € , για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες)

10.179,20 € , για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Μελέτες)

14.506,13 € , για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)

7.997,10 €, για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : (είκοσι) 20 μήνες καθαρός χρόνος.

Το πλήρες κείμενο της περίληψης της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.