Προκηρύξεις

Κατασκευή έργων συλλογής - μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ.Σημάντρων.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΙΔΑΣ».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 2.858.400,00 € (2.323.902,44 € +534.497,56 € Φ.Π.Α.23%), με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 285.142,78€, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 280.390,41 €, τη δαπάνη για απολογιστικές εργασίες προμήθειας ασφάλτου: 87.779,39 €, τα Γενικά έξοδα και Όφελος του εργολάβου για τις απολογιστικές εργασίες της προμήθειας ασφάλτου (Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%): 15.800,29 €, την δαπάνη αναθεώρησης 70.663,02 € και την δαπάνη του Φ.Π.Α. (23%) 534.497,56 €.
Το έργο εντάχθηκε με την υπ'. αρ. Πρωτ. Οικ.175226/28-12-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη'' και η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), αρ. Εναρ. 2012ΣΕ07580001, με το ποσό των 2.558.400,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ