Προκηρύξεις

Κατασκευή έργων συλλογής - μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ.Σημάντρων.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΙΔΑΣ».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 2.858.400,00 € (2.323.902,44 € +534.497,56 € Φ.Π.Α.23%), με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 285.142,78€, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 280.390,41 €, τη δαπάνη για απολογιστικές εργασίες προμήθειας ασφάλτου: 87.779,39 €, τα Γενικά έξοδα και Όφελος του εργολάβου για τις απολογιστικές εργασίες της προμήθειας ασφάλτου (Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%): 15.800,29 €, την δαπάνη αναθεώρησης 70.663,02 € και την δαπάνη του Φ.Π.Α. (23%) 534.497,56 €.
Το έργο εντάχθηκε με την υπ'. αρ. Πρωτ. Οικ.175226/28-12-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη'' και η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), αρ. Εναρ. 2012ΣΕ07580001, με το ποσό των 2.558.400,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα