Προκηρύξεις

Αγωγός μεταφοράς νερού από εγκαταστάσεις αρσενικού σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ.Ν.Τρίγλιας.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» (Αριθμ. Μελέτης: 12/2011).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 710.000,00 € (577.235,77€ +132.764,23 € Φ.Π.Α. 23%), με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 74.046,04 €, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 72.811,94€, αναθεώρηση 19.010,89 €, την δαπάνη του Φ.Π.Α. (23%) 132.764,23€.
Το έργο είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση του ποσού των 710.000,00 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης( Ε.Τ.Π.Α.) στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 07 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ , ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 45 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) - Κωδικός πράξης: ΣΑ 2012ΕΠ00880006.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τ3: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 5B : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΜ

Τ4: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα