Προκηρύξεις

Α΄ Επαναληπτική Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική   δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αρίθμ. 1597 αγροτεμάχιο , έκτασης 22,6 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΚΡΥΟΝΕΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ' αριθμ. 1604 αγροτεμάχιο, έκτασης 3,4 στρεμμάτων,   στην τοποθεσία “ΚΡΥΟΝΕΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ΄αριθμ. 818 αγροτεμάχιο, έκτασης 10 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΜΕΡΑΤΣΙΦΛΙΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ΄αριθμ. 826 αγροτεμάχιο, έκτασης 10,2 στρεμμάτων, στην τοποθεσία “ΜΕΡΑΤΣΙΦΛΙΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Το υπ' αριθμ. 245 αγροτεμάχιο, έκτασης 9,5 στρεμμάτων στην τοποθεσία “ΚΑΡΑΤΟΠΡΑΚΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα  το ποσό των 38,00 ευρώ ανά στρέμμα .
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 καλλιεργητικές περιόδους. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 28η Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 12.00μμ.  μέχρι   12.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋποθέση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες στη Δημοπρασία θα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος  και ελλείψει αυτών οι υπόλοιποι
Δημότες του Δήμου Νέας Προποντίδας.                                 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                     
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα