Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ.Ν.Διονυσίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι Δημοτικών Εκτάσεων της Τ.Κ. Διονυσίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
1.Το υπ' αριθμ. 508 τεμάχιο παραλιακού οικισμού Διονυσίου, έκτασης 836 τμ
2.Το υπ' αριθμ. 520Α τεμάχιο ένατι του ΟΤ 10, έκτασης 50τμ
3.Το υπ' αριθμ. 1085 τεμάχιο στο 105ΟΤ , στην περιοχή ΜΟΥΡΙΕΣ, έκτασης 200τ.μ
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) μέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στον πλειοδότη η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί εγκρίσεως των πρακτικών Δημοπρασίας και λήγει την 31.12.2012.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση των ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 6,70 ευρώ  ανά τ.μ..Το μίσθωμα θα καταβληθεί από τον μισθωτή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   28η  Ιουνίου  2012  ημέρα Πέμπτη  και από ώρα  10.30 π.μ.  μέχρι   11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                            
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ