Προκηρύξεις

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ». Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των κάτωθι έντεκα (11) πακέτων:
Πακέτο Α΄ : Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας
Πακέτο Β΄: Διαδραστικοί πίνακες
Πακέτο Γ΄: Έπιπλα
Πακέτο Δ΄: Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας
Πακέτο Ε΄: Εξοπλισμός γυμναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
Πακέτο ΣΤ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης
Πακέτο Ζ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής
Πακέτο Η΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας  - ηλεκτρολογίας
Πακέτο Θ΄:  Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα
Πακέτο Ι΄:  Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης
Πακέτο ΙΑ΄: Λοιπός εξοπλισμός
για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ν.Προποντίδας. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 240.161,19 Ευρώ (με  ΦΠΑ) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ΙΑ: Λοιπός Εξοπλισμός» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου». Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.  
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.139/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ν.Προποντίδας στις 25/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12 μ.μ.(ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 13 μ.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς (ήτοι πεντάμηνη διάρκεια), που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013  με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους. Το ενάριθμο του έργου είναι 2011ΕΠ00880041 της ΣΑΕΠ 008/8.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ν.Προποντίδας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 26, ΤΚ: 63200), Πληροφορίες κα Θεργιού Παναγιώτα τηλ.: 2373350222, Fax:2373065792.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, στον ελληνικό τύπο  καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί  σε εμφανές σημείο  στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στα Ν.Μουδανιά, θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ


ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης