Προκηρύξεις

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ». Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των κάτωθι έντεκα (11) πακέτων:
Πακέτο Α΄ : Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας
Πακέτο Β΄: Διαδραστικοί πίνακες
Πακέτο Γ΄: Έπιπλα
Πακέτο Δ΄: Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας
Πακέτο Ε΄: Εξοπλισμός γυμναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
Πακέτο ΣΤ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης
Πακέτο Ζ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής
Πακέτο Η΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας  - ηλεκτρολογίας
Πακέτο Θ΄:  Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα
Πακέτο Ι΄:  Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης
Πακέτο ΙΑ΄: Λοιπός εξοπλισμός
για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ν.Προποντίδας. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 240.161,19 Ευρώ (με  ΦΠΑ) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ΙΑ: Λοιπός Εξοπλισμός» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου». Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.  
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.139/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ν.Προποντίδας στις 25/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12 μ.μ.(ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 13 μ.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς (ήτοι πεντάμηνη διάρκεια), που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013  με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους. Το ενάριθμο του έργου είναι 2011ΕΠ00880041 της ΣΑΕΠ 008/8.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ν.Προποντίδας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 26, ΤΚ: 63200), Πληροφορίες κα Θεργιού Παναγιώτα τηλ.: 2373350222, Fax:2373065792.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, στον ελληνικό τύπο  καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί  σε εμφανές σημείο  στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στα Ν.Μουδανιά, θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ


ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα