Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την εποχιακή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 1.000,00 τμ, στο υπ' αριθμ. 141 κοινόχρηστο τεμάχιο του 24ου ΟΤ του παραλιακού συνοικισμού Ν. Πλαγίων για την εποχιακή προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ.
Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Η  μίσθωση είναι εποχιακή, ορισμένου χρόνου, η δραστηριότητα δεν προστατεύεται από το πλέγμα των διατάξεων του ΠΔ 34/95 περί επαγγελματικών μισθώσεων και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδόσει τη χρήση του μισθίου τη δήλη  ημέρα λήξης του ορισμένου χρόνου.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   11η Ιουνίου 2012  ημέρα  Δευτέρα και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι   11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου  πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε
βεβαίωση από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο-μηχανικό για τις μηχανολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Πάρκ.
δημοτική ενημερότητα για την μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Υποχρέωση του μισθωτή αποτελεί η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Πάρκ) μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη σύναψη της μίσθωσης, σε διαφορετική περίπτωση η μίσθωση λύεται αυτοδικαίως και ο μισθωτής υποχρεούται να διακόψει τη δραστηριότητά του και να αποδώσει άμεσα τη χρήση του μισθίου. Ο μισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιδειών έναντι των τρίτων και όσων τα χρησιμοποιούν, οφείλει δε να τηρεί όλους τους όρους που διέπουν τη λειτουργία του και ως συνόλου δραστηριότητα και για κάθε ένα από τα παιγνίδια , μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     

                                                                                                                                                                                                                              
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα