Προκηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κλαδοθρυματιστή.

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Κλαδοθρυματιστή προϋπολογισμού 49.200 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου Ν.Προποντίδας μέχρι την προηγουμένη της δημοπρασίας (ημερομηνία παραλαβής).
Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
 Οι Έλληνες πολίτες
 Οι αλλοδαποί
 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
 Οι συνεταιρισμοί και
 Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 2460 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50215, 50258.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

Το κείμενο της διακήρυξης

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια κλαδοθρυμματιστή»

Απαντώντας σε ερωτήματα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας του κλαδοθρυμματιστή, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Τα βοηθητικά μαχαίρια βρίσκονται εσωτερικά και περιμετρικά στο σώμα (πλαίσιο) του κλαδοθρυμματιστή και είναι τοποθετημένα κάθετα στην φορά των κύριων μαχαιριών έτσι ώστε να θρυμματίζουν καλύτερα εγκλωβίζοντας τα ξύλα μεταξύ των μαχαιριών. Η δουλειά τους είναι να υποβοηθούν στον τεμαχισμό των κλαδιών και των κορμών ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα τεμαχισμού.

2. Η υπηρεσία μας, κάνοντας έρευνα αγοράς και εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων θρυμματισμού, έκρινε ότι η ύπαρξη τεσσάρων μαχαιριών στο τύμπανο απαιτείται, προκειμένου να έχουμε την ικανότητα τεμαχισμού των 15m3/h και τα προϊόντα θρυμματισμού να έχουν μέγεθος το ανώτερο 13mm. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από 4 μαχαίρια στο τύμπανο, η προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές ικανότητας τεμαχισμού και μεγέθους προϊόντων . Για λιγότερα των τεσσάρων μαχαιριών (και εφόσον δηλώνεται ότι το προσφερόμενο μηχάνημα έχει ικανότητα τεμαχισμού 15m3/h και τα προϊόντα θρυμματισμού έχουν μέγεθος το ανώτερο 13mm) τότε θα η τεχνική προσφορά θα εξεταστεί από αρμόδιους μηχανικούς της υπηρεσίας μας οι οποίοι θα εισηγηθούν για την καταλληλότητα ή μη του μηχανήματος.

Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα