Προκηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών - κοινοχρήστων εκτάσεων στις τοπικές Κοινότητες Φλογητών και Διονυσίου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών -κοινοχρήστων εκτάσεων στις Τοπικές Κοινότητες Φλογητών και Διονυσίου για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.
Εκμίσθωση χώρου έκτασης 200 τμ. στο υπ' αριθμ. 1193 κοινόχρηστο τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Φλογητών , έναντι οικοπέδου 639 (ΟΤ 86)
Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 400 τμ. στο υπ' αριθμ. 120 οικόπεδο του ΟΤ 33, στον παραλιακό οικισμό Διονυσίου (πίσω από την παιδική χαρά).
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση των  ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 3.800,00 ευρώ για την Τ.Κ. Φλογητών και 1.250,00 ευρώ ανά 100 τετραγωνικά μέτρα για την Τ.Κ. Διονυσίου.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   5η  Ιουνίου 2012  ημέρα  Τρίτη   και από ώρα  11.30 π.μ.  μέχρι   12.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
Προϋπόθεση  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα