Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ασφάλισης Οχημάτων

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

Μελέτη ασφάλισης οχημάτων

ΤΕΥΔ