Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ.2/2020 ΟΠΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ Μουσικών με ειδικότητα πνευστών οργάνων, για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του Τμήματος της Φιλαρμονικής των Κοινοτήτων Ν. Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου 12 (δίπλα στο ΚΕΠ) ΤΚ 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού - Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας, υπόψη κας Φανής Παλάντζα (τηλ. 23730-65686, 23733-50106).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται για χρονικό διάστημα από 3.09.2020 έως και 14.09.2020 και ώρα από 9:00 π.μ. έως 14:00

 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης