Προκηρύξεις

Διακήρυξη Προμήθειας Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης του Δήμου Νέας Προποντίδας

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη Προμήθειας

Φύλλο συμμόρφωσης

ΤΕΥΔ