Προκηρύξεις

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την: Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων,(μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ)

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ESPD σε pdf

ESPD σε xml

ESPD σε html

Μελέτη προμήθειας

Enotices

Φύλλο συμμόρφωσης