Προκηρύξεις

Διακήρυξη για τη συλλογή εγκαταλελειμένων οχημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Νέας Προποντίδας  και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004  κάθε όχημα που εγκαταταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς, ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2, παρ.2) , χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμένο. Ένα εγκαταλελειμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του ΠΔ 116/2004 (αρ.9, παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του αρ. 2 , στοιχείο α, ΚΥΑ  69728/824/96  σε συνδυασμό με την παρ.4, αρ.2, Ν.2939/2001).Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο , περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από τηνς Ε.Δ.Ο.Ε με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Το κείμενο της διακήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα