Προκηρύξεις

Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν.Προποντίδας 2012.

Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας: «Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν.Προποντίδας 2012», με διάρκεια ενός έτους και για τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 140.000,00ευρώ , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με εγκεκριμένη πίστωση ύψους 150.000,00 ευρώ από τον οικείο προϋπολογισμό για το έτος 2012 (15/7425.0002).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.