Προκηρύξεις

Προμήθεια Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Έτους 2012.

Ο Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Έτους 2012, προϋπολογισμού 58.787,85 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Τετάρτη 18 Απριλίου 2012  με ώρα 10.00 π.μ. (λήξη αποδοχής  προσφορών) στα γραφεία  του Δήμου Ν. Προποντίδας από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
Οι Έλληνες πολίτες
Οι αλλοδαποί
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
Οι συνεταιρισμοί και
Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.939,39 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50215, 50258.

Tο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.