Συνοπτική Κατάσταση ΠΥ 2020

Συνοπτική  κατάσταση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2020 του Οργανισμού