Προκηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση αποχετευτικού δικτύου Ν. Ποτείδαιας 2012

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με προσφορά ποσοστού εκπτώσεως, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί της τιμής μονάδας του προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 47/2011 μελέτης της Δνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.∆. Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012» σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης.