Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Ν.Μουδανιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος 24 τμ του υπ' αριθμ. 01 Δημοτικού Οικοπέδου, του ΟΤ 09 της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μουδανιών.
Στην εν λόγω έκταση υπάρχει πρόχειρη κατασκευή με τούβλα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 257,00 ευρώ  κατ’ έτος.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   30η  Μαρτίου  2012  ημέρα Παρασκευή  και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι   11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, ήτοι 26,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ