Προκηρύξεις

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ν.Ηράκλειας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 51/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
ε) την 40/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηράκλειας  και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης