Προκηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για τις μίσθωσης αγροτεμαχίων για χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ.Ν.Φλογητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 375//2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
ε) την 194/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων για χώρο στάθμευσης συνολικής έκτασης 21 στρεμμάτων περίπου στην  τ.κ. Ν.Φλογητών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης