Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.