Τακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. στις 21.10.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Αλιευτικού Μουσείου του Δήμου, την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Τα θέματα της τακτικής  συνεδρίασης  είναι τα εξής: 

    1. Πρόσληψη εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους αθλούμενους. 

    2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2018 (Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων, Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, διάθεση αποτελεσμάτων).

    3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών. 

    4. Εγγραφές νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών. 

    5. Έκπτωση διδάκτρων στις μονογονεϊκές οικογένειες και στους μαθητές της Φιλαρμονικής του Δήμου.

    6.    Παραχώρηση αίθουσας Κλειστού Θεάτρου Νέων Μουδανιών σε τοπικούς φορείς.

Ο   Πρόεδρος του Οργανισμού 

Παναγιώτης  Σαρόγλου