Προκηρύξεις

Α΄ Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αριθμ. Σ82 1125 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κονότητας Συλλάτων, έκτασης 5,625 στρεμμάτων
Το υπ' αρίθμ. Σ82 1123 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κοινότητας Συλλάτων,  έκτασης 4,750 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. Δ35 116 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΣΕΡΒΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ” του οικισμού Σωζόπολης , έκτασης 22,187 στρεμμάτων
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα  το ποσό των 25,00 ευρώ ανά στρέμμα.
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 έτη. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 29η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας της εκάστοτε καλλιεργήσιμης έκτασης).
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ