Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Ν. Μουδανιών"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασίαεπιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Ν. Μουδανιών”.

Στους υπό μελέτη υπαίθριους χώρους του Νοτιοδυτικού τμήματος της περιοχής των Ν. Μουδανιών προτείνεται να σχεδιαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων και αντίστοιχος χώρος αναψυχής οι οποίοι θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους των Ν. Μουδανιών όσο και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των προαναφερόμενων υπαίθριων χώρων σχεδιάστηκαν συνδυαστικά υπαίθριοι χώροι ανάπαυσης, ελεύθεροι χώροι κίνησης πεζών καθώς και οριοθετημένοι χώροι φύτευσης. Με την κατασκευή του χώρου στάθμευσης προβλέπεται να δημιουργηθούν 127 οριοθετημενες θέσεις στάθμευσης Ι.Χ., 12 θέσεις στάθμευσης για οχήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και 5 θέσεις στάθμευσης λεωφορείων. Αναλόγως των συνθηκών στον εν λόγω χώρο στάθμευσης δύναται να εξυπηρετηθεί η στάθμευση και επιπλέον λεωφορείων.

Έναντι του υπαίθριου χώρου στάθμευσης (στη συμβολή των οδών Μ. Ανδρόνικου και Π. Πλακίδη) προβλέπεται η κατασκευή πλατείας-πάρκου επιφάνειας περίπου 1400 τ.μ. η οποία περιλαμβάνει χώρους πρασίνου με φυτεύσεις, σημεία στάσης και ανάπαυσης των επισκεπτών.

Ο χώρος στάθμευσης αναπτύσσεται επί της οδού Μ. Ανδρόνικου (5^η οδός) και κατά μήκος της υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου ομβρίων, ενώ η πλατεία χωροθετείται στην έναντι πλευρά του συγκροτήματος του ΤΕΙ, στη συμβολή της οδού Μ. Ανδρόνικου με την οδό Π. Πλακίδη.

Σκοπός των παραπάνω λειτουργικών ενοτήτων είναι να παρέχονται στους χρήστες χώροι όπου θα μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικές δραστηριότητες όπως ανάπαυση, επαφή με το φυτικό στοιχείο, αλλά και ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Οι διαμορφώσεις αυτές δημιουργούν έναν υπαίθριο χώρο που αναπτύσσεται σε διαφορετικές στάθμες, ακολουθώντας συνήθως τη στάθμη του εδάφους, προσφέροντας δυνατότητες χρήσης αυτού υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες κατά περίπτωση.

Με βιοκλιματικά κριτήρια όσον αφορά το γενικό σχεδιασμό, έμφαση δίνεται στην επίτευξη τόσο της οπτικής, όσο και της θερμικής άνεσης σε όλους τους υπαίθριους χώρους ανεξαρτήτου χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται δεντροστοιχίες φυλλοβόλων δέντρων σε επιλεγμένες θέσεις για σκιασμό, επιλέγονται υλικά χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να μην κλονίζεται η οπτική άνεση των χρηστών του χώρου αλλά και των όμορων κατοίκων και χαμηλής απορροφητικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση των χρηστών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.115.000,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σεδώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/9/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,πλην της τεχνικής μελέτης,^^στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης _www__.__promitheus__.__gov__.__gr_ <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6/9/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/9/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

ΣΑΥ

ΦΑΥ 

Γενική οριζοντιογραφία

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα