Προκηρύξεις

∆ιακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:
Το υπ' αριθμ. Σ82 1125 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κονότητας Συλλάτων, έκτασης 5,625 στρεμμάτων
Το υπ' αρίθμ. Σ82 1123 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΚΙΝΕΖ ΜΠΟΥΝΑΡ” της Τοπικής Κοινότητας Συλλάτων,  έκτασης 4,750 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. Δ35 116 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία “ΣΕΡΒΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ” του οικισμού Σωζόπολης , έκτασης 22,187 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 190 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων, έκτασης 34,625  στρεμμάτων
Το υπ' αρίθμ.426  αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων, έκτασης 4,990  στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 812 αγροτεμάχιο  της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων,  , έκτασης 25,360 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 207 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ν. Γωνιάς, έκτασης 28,200 στρεμμάτων
Το υπ' αριθμ. 256 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Ν. Γωνιάς, έκτασης 11,00 στρεμμάτων
Ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα ως εξής:
για την Τοπική Κοινότητα Συλλάτων και του οικισμού Σωζόπολης το ποσό των 25,00 ευρώ ανά στρέμμα
για την Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίων το ποσό των  27,50 ευρώ ανά στρέμμα
για την Τοπική Κοινότητα Ν. Γωνιάς το ποσό των  17,00 ευρώ ανά στρέμμα
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 έτη. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 30η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.30 π.μ. μέχρι 12 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας της εκάστοτε καλλιεργήσιμης έκτασης).
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα