Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Συλλάτων και Ν.Ηράκλειας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ  της Τοπικής Κοινότητας Συλλάτων και Νέας Ηράκλειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 200,00 ευρώ.
Για την ανάδειξη των μισθωτών θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόμενα μέλη)
Οικογενειακό εισόδημα
Κατάσταση Υγείας (Αμεα με ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) μέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  στον πλειοδότη η απόφαση του Γ.Γ.  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα (4)  έτη μετά την ως άνω υπογραφή του.
Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.
Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ν. Μουδανιών  την 30η  Ιανουαρίου  2012  ημέρα Δευτέρα και από ώρα  11.00 π.μ.  μέχρι  11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις  συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα