Προκηρύξεις

Διακύρηξη μίσθωσης ακινήτου Ορθή Επανάληψη

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 424/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
ε) την 243/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες  του αυτοτελούς τµήµατος Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ν. Προποντίδας και καλούµε τους  ενδιαφερόµενους  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  σε  προθεσµία  είκοσι  (20)  ηµερών  από  τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα