Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1121/20.11.2018 Προκήρυξης ΣΟΧ3/2018 του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας

Πίνακα Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

Πίνακα Κατάταξης κι Επιλογής

Πίνακας απορριπτέων