Προκηρύξεις

∆ιακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ν.Γωνιάς.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 343/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
ε) την 157/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Ν. Γωνιάς και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.