Προκηρύξεις

∆ιακήρυξη εκμίσθωσηςτων κυλικείων των ΚΑΠΗ Δ.Ε. Ν.Μουδανιών του δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δηµοπρασία η εκµίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουδανιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθµού των µελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, µε ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα:
•Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών ποσό  660,00 ευρώ(660 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοινότητας Σηµάντρων ποσό  490,00 ευρώ (490 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μάµα ποσό 200,00 ευρώ (124 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Πορταριάς ποσό 300,00 ευρώ (300 µέλη)
•Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Φλογητών ποσό 200,00 ευρώ (135 µέλη)
Για την ανάδειξη των µισθωτών θα συνεκτιµηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (µονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόµενα µέλη)
Οικογενειακό εισόδηµα
Κατάσταση Υγείας (Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) µέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου    στον  πλειοδότη  η  απόφαση  του  Γ.Γ.    της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε τέσσερα(4) έτη µετά την ως άνω υπογραφή του. Παράταση της µίσθωσης απαγορεύεται.
Η δηµοπρασία  θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  των Ν.Μουδανιών την 1η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 11π.µ. µέχρι 12µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
µισθώµατος,
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι:
η  µη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Εντοπιότητα   (µόνιµος κάτοικος της ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ