Προκηρύξεις

∆ιακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Φλογητών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική    δηµοπρασία η εκµίσθωση του υπ’
αριθµ. 1149 αγροτεµαχίου, έκτασης 5.000,00 τµ. στην Τοπική Κοινότητα Ν.Φλογητών.
Η   ανωτέρω   έκταση    βρίσκεται   έναντι   του    1119   αγροτεµαχίου και   µπορεί   να χρησιµοποιηθεί ως χώρος τοποθέτησης αδρανών υλικών ή για κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την µίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των
750,00 ευρώ κατ’ έτος.
Η δηµοπρασία θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα στα    Ν.  Μουδανιά την 30η Νοεµβρίου 2011  ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 11π.µ.µέχρι 12 µ.µ.ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος, ήτοι 75,00 ευρώ.
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι η µη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


∆ΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ