Προκηρύξεις

Περιληπτική Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Δ.Ν.Ποτίδαιας έτους 2011.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με προσφορά ποσοστού εκπτώσεως, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί της τιμής μονάδας του προϋπολογισμού της υπ’αριθμ. 23/2011 μελέτης της Δνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.∆. Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 » σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η   23η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 12:00 π.μ. ώρα λήξης 12:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στα Ν. Μουδανιά.
1)    Εγγυητική συµµετοχής, ποσού 1200,00 ευρώ
2)    Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της αναλυτικής Διακύρηξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.
3)    Να εφαρµόζει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2008, στην λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης λυµάτων εν κενώ.
4)    Να έχει αναλάβει κατά την τελευταία πενταετία (2005 – 2009), για ένα (1) έτος τουλάχιστον, την αυτοτελή συντήρηση και λειτουργία µιας (1) εγκατάστασης αναρρόφησης αστικών λυµάτων, δυναµικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 8.000 κατοίκων.
5)    Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύµβασης:
a.    Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως υπεύθυνο επίβλεψης συντήρησης.
b.    ∆ύο (2) Συντηρητές Ηλεκτροτεχνίτες Γ΄ ειδικότητας
c.    Ένα (1) αδειούχο συντηρητή υδραυλικό.

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη του Διαγωνισμού παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2373350215)


Ο Δήμαρχος

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα