Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Ύδρευσης-Άρδευσης

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την    προµήθεια  Ειδών Ύδρευσης-Άρδευσης Έτους 2011-2012, προϋπολογισµού 58.785,70 ΕΥΡΩ     συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη Τρίτη 22 Νοεµβρίου 2011   µε ώρα
12.00  π.µ.  (λήξη  αποδοχής    προσφορών)  στα  γραφεία    του  ∆ήµου  Ν.
Προποντίδας από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.
Για την ανωτέρω προµήθεια γίνονται δεκτοί:
Οι Έλληνες πολίτες
Οι αλλοδαποί
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
Οι συνεταιρισµοί και
Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα    είναι 5% επί του προϋπολογισµού και ορίζεται στο ποσό των 2.939,29 €,κατατεθειµένη µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκ0ών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50215, 50258.


Ο ∆ήµαρχος

Ιορδανίδης ∆αµιανός

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα